Yksilöterapia

Yksi­löl­li­set ongel­mam­me näky­vät usein ihmis­suh­teis­sam­me. Ongel­mam­me vai­kut­ta­vat puo­li­soom­me, sisa­ruk­siim­me, van­hem­piim­me, ystä­viim­me jne. ja sik­si tera­pias­sa usein huo­mioim­me myös lähi­pii­rin reak­tiot. Kun muu­tos­ta alkaa tapah­tua tera­peut­ti­ses­sa pro­ses­sis­sa, on usein tär­ke­ää huo­ma­ta miten se vai­kut­taa myös asiak­kaal­le tär­kei­siin ihmi­siin. Edis­tys­tä alkaa nopeas­ti tapah­tu­maan sys­te­maat­ti­ses­ti myös lähi­pii­ris­sä.

Yksi­lö­te­ra­pias­sa uskon, että avain menes­tyk­seen on kes­kit­ty­mi­nen ongel­mat­to­maan tule­vai­suu­teen. Ongel­mis­ta ollaan kiin­nos­tu­nei­ta tie­tä­mään, miten ja min­kä voi­ma­va­ro­jen avul­la niis­tä on sel­vit­ty tai miten on estet­ty ettei tilan­ne ole men­nyt huo­nom­mak­si, tai miten on pys­ty­nyt pitä­mään elä­mäs­tä kiin­ni vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta. Kes­kus­te­le­mal­la tule­vai­suu­des­ta, löy­däm­me asiak­kaan par­haat toi­veet ja voi­ma­va­rat tule­vai­suut­ta var­ten. Kun kes­ki­tym­me aikoi­hin kun ongel­ma esiin­tyy vähem­män tai ei lain­kaan, löy­däm­me poik­keuk­sis­ta joh­to­lan­ko­ja sii­hen mitä asia­kas jo tekee ja on teh­nyt sel­vi­täk­seen ongel­mas­ta.

Tee ajanvaraus

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!