Tun­net­ko, että vir­ta on pois­sa, ei huvi­ta, ei kiin­nos­ta, ei jak­sa, et uskal­la teh­dä mitä hauaisit??

Sil­loin voi­si aut­taa tul­la mukaan Vir­ta­pii­rin kokoontumisiin!

Vir­ta­pii­ri on rat­kai­su­kes­kei­nen 4. hen­gen tera­pia ja kes­kus­te­lu­ryh­mä, jos­sa ryh­mä­läi­set voi­maan­tu­vat Hele­na Lai­neen rat­kai­su­kes­kei­sen työs­ken­te­lyn poh­jal­ta. Ryh­mä­läi­set saa­vat ver­tais­tu­kea ja moti­vaa­tio­ta toisiltaan

Ryh­mät ovat läm­min­hen­ki­siä, toi­voa anta­via, ehdot­to­man luot­ta­muk­sel­li­sia ja terapeuttisia.

Ryh­mien on tar­koi­tus alkaa syk­syl­lä 2020.

Aika ja paik­ka vie­lä avoinna.

Ota mie­lel­lään yhteyt­tä esim säh­kö­pos­til­la minuun, mikä­li olet kiin­nos­tu­nut mukaan tulemisesta.

Ryh­mä kokoon­tuu 4 ker­taa , hin­ta 200 euroa.

Sopi­muk­sen mukaan jatkokokoontumisia.

Yhteys­tie­dot

Hele­na Laine

Säh­kö­pos­ti lainehelena@yahoo.com

Puh 040 5058005

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!