Olen aloit­te­mas­sa uut­ta kou­lu­tus­ta Pari­suh­de­te­ra­pi­aan!

Elik­kä minä itse haluan tul­la entis­tä parem­mak­si pari­suh­de­te­ra­peu­tik­si!

Mik­si­kö?

Kos­ka haluan tul­la niin hyväk­si että jokai­nen pari halu­aa väl­tä­mät­tä pääs­tä puheil­le­ni ja on val­mis jopa jonot­ta­maan vuo­ro­aan!

Ja sik­si että tie­dän että jokai­sel­la paril­la on toi­voa.

Aja­tel­kaa­pas että pari­suh­de on ainut­laa­tui­nen suh­de jon­ka sinä itse olet itsel­le­si valin­nut. Kun näi­tä ensim­mäi­siä tun­tei­ta herä­te­tään, pari voi muis­taa kei­tä he todel­la ovat.

On myös todel­la hie­noa saa­da kun­nian kuul­la ihmis­ten rak­kaus­ta­ri­noi­ta ja hie­noa olla todis­ta­mas­sa vai­kei­den­kin ongel­mien yli­pää­syä ja suh­tei­den paran­tu­mis­ta!

Pari­suh­teen ehey­ty­mi­nen on onne­kas­ta pareil­le ja usein myös onne­kas­ta las­ten kan­nal­ta kat­sot­tu­na. Kuin­ka moni lap­si oli­si­kaan onnel­li­nen ellei eroa tuli­si.

Pari­suh­de­te­ra­pias­sa ollaan usein syvien tun­tei­den kuo­hun­nas­sa, mut­ta minun teh­tä­vä­ni tulee ole­maan pysyä kes­kit­ty­nee­nä sii­hen asi­aan mitä pari tera­pial­ta toi­voo ja aut­taa hei­tä kysy­myk­sil­lä­ni saa­vut­ta­maan sen.

Olen sii­hen val­mis

Ja kurs­sin myö­tä entis­tä val­miim­pi!

 

 

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!