Eräs ystä­vä­ni ker­toi minul­le kos­ket­ta­van tari­nan sii­tä miten toi­sen ihmi­sen kan­nus­tus voi kan­taa vai­kei­na­kin aikoi­na!

Ystä­vä­ni oli nuo­ruu­des­saan kesä­töis­sä puu­tar­has­sa, jos­sa oli pal­jon kuk­kia kas­va­tet­ta­va­na. Nii­tä väli­tet­tiin laa­jal­ti maa­kun­taan eri kuk­ka­kaup­poi­hin myy­tä­väk­si. Kas­va­tet­tiin monia laje­ja.

Erää­nä päi­vä­nä puu­tar­hu­ri, joka oli hyvin vaa­ti­va ja tark­ka kuk­kien hyväs­tä hoi­dis­ta, pyy­si ystä­vää­ni kerää­mään kuk­ka­kim­pun yksi­tyis­hen­ki­löl­le kotiin onnit­te­lu­ku­kik­si vie­tä­väk­si.

Ystä­vä­ni jän­nit­ti kovas­ti saa­ko puu­tar­hu­ria miel­lyt­tä­vän kim­pun koo­tuk­si. Hän etsi mie­les­tään kau­nii­ta ja yhteen­so­pi­via kuk­kia ja som­mit­te­li niis­tä kuk­ka­kim­pun.

Sit­ten hän näyt­ti kimp­pua puu­tar­hu­ril­le. Puu­tar­hu­ri kat­soi kimp­pua arvioi­vas­ti ja sanoi:
Kyl­lä, se on riit­tä­vän hyvä!
Ystä­vä­ni oli hel­pot­tu­nut ja kii­tol­li­nen sii­tä että hänen työn­sä oli kel­van­nut näin hyvin!
Kimp­pu toi­mi­tet­tiin sit­ten täl­le hen­ki­löl­le onnit­te­lu­ku­kik­si.

Myö­hem­min ystä­vä­ni koki elä­mäs­sään vas­toin­käy­mi­siä ja masen­tui.
Tänä vai­kea­na aika­na hänel­le yht’äkkiä pul­pah­ti kuin lois­ta­va­na valo­na puu­tar­hu­rin lause:
Riit­tä­vän hyvä!
Olen riit­tä­vän hyvä!
Hänen vaa­ti­van esi­mie­hen­sä anta­ma tun­nus­tus hänen arvos­taan aut­toi hän­tä saa­maan takai­sin uskon itseen­sä ja antoi toi­voa elä­mäs­tä eteen­päin ja sii­tä, että hän todel­la on Riit­tä­vän hyvä!

Onko sinul­la ehkä ollut joku ihmi­nen, joka on usko­nut sinuun ja kan­nus­ta­nut sinua?
Miten se on vai­kut­ta­nut sinun elä­mää­si?

Itse­kin mie­tin asi­aa ja voi­sin todel­la kiit­tää esim van­hem­pia­ni, monia ystä­viä­ni, puo­li­soa­ni, lap­sia­ni, opis­ke­lu­ka­ve­rei­ta­ni­kin joil­le olen kii­tol­li­nen hei­dän anta­mas­taan ja sii­tä, että ovat usko­neet minuun!

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!