Ratkaisukeskeistä yksilöterapiaa Vaasassa

Älä koskaan petä itseäsi!

Älä alistu rajoituksiin! Seuraa sielusi ääntä, minne se viekin.

Veronica D. Cunningham

RATKAISUKESKEISELLÄ TERAPIALLA USKOA ITSEEN

Rat­kai­su­kes­kei­seen tera­pia­ni teh­tä­vä on koh­del­la ihmi­siä siten, että yhä useam­mat ihmi­set uskal­ta­vat tul­la tera­pi­aan. Kuka haluai­si tera­pi­aa, jos­sa kes­ki­ty­tään kaik­keen sii­hen, mitä olet teh­nyt vää­rin ja olet vää­rän­lai­nen. Ja jos­sa sinut mää­rä­tään muuttumaan?

Minä en tee niin!

RATKAISUKESKEISELLÄ TERAPIALLA ON ERI LÄHTÖKOHTA

Aloi­tam­me kes­kus­te­lun tera­pias­sa sii­tä, mit­kä ovat sinun par­haat toi­vee­si tera­pias­ta ja tulevaisuudestasi.

Kun tie­däm­me toi­vee­si, kes­kus­te­lem­me sii­tä, mitä voi­ma­va­ro­ja, onnis­tu­mi­sia, koke­muk­sia sinul­la jo on, jot­ka aut­ta­vat sinua koh­ti toi­vo­maa­si tapaa elää elä­mää ja min­kä haluat muuttuvan.

RATKAISUKESKEINEN TERAPIA ON VAIKUTTAVAA

Tera­pias­sa voit huo­ma­ta, että uskon sinua ja sinuun ja kykyy­si elää parem­paa elä­mää, joka sopii juu­ri sinul­le ja on oikean­lais­ta juu­ri sinulle.

En tuo­mit­se sinua valin­to­je­si suh­teen, vaan kes­ki­tym­me sii­hen, mikä on jo oikein ja näen sinut yksin­ker­tai­ses­ti ihmi­se­nä, jol­la on oirei­ta tai tapo­ja, jois­ta haluat pääs­tä eroon.

TULOKSIA NOPEAMMIN

Monet tera­peu­tit ker­to­vat, että sinun täy­tyy oppia tril­joo­na asi­aa ennen kuin olet hyvä, mut­ta se ei ole totta!

Tera­pias­sa  huo­maat, että sinul­la on jo enem­män sel­viy­ty­mis­ky­ky­jä kuin tie­sit ole­van mahdollistakaan.

Saat toi­voa ja uskoa, että asiat voi­vat tul­la parem­mik­si ja voit sel­vi­tä elä­män haasteista.

KUNNIOITAN JA KANNUSTAN SINUA

Opas­tan  ja autan sinua mat­kal­la­si parem­paan tule­vai­suu­teen, elä­mään ja itseesi!

Olen var­ma, että toi­veik­kuu­te­si kas­vaa täällä!

EN TARJOA RATKAISUJA VAAN USKOA OMIIN KYKYIHIN

En tar­joi­le sinul­le rat­kai­su­ja vaan autan sinua usko­maan omiin kykyi­hi­si teh­dä juu­ri sinul­le oikeat ratkaisut.

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!