Ratkaisukeskeistä pariterapiaa Vaasassa

Jokai­nen pari­suh­de on ainut­laa­tui­nen; jokai­sel­la suh­teel­la on ainut­laa­tui­nen alku ja kehi­tyk­sen­sä. Suh­teen alku on usein eufo­ri­nen ja tun­tuu, ettei mikään voi­ma voi paria erottaa!

Mut­ta, jos teil­le­kin kui­ten­kin on käy­nyt niin, että arki on tuo­nut tul­les­saan yllä­tyk­siä, pet­ty­myk­siä, tur­hau­mia, jois­ta ei yhdes­sä pää­se ylit­se, niin sil­loin kan­nat­taa tul­la terapiaan!

Rat­kai­su­kes­kei­ses­sä terapiassa:

  • Luo­tan tei­dän omaan kykyyn­ne muuttua
  • Maa­laam­me’ yhdes­sä kuvaa sii­tä mil­tä tei­dän toi­vo­man­ne pari­suh­de näyttää
  • Huo­maat­te usein monen asian jo ole­van­kin hyvin, olet­te jo teh­neet­kin asioi­ta teil­le oikeal­la tavalla
  • Kuu­let­te tois­ten­ne par­haat toi­veet luot­ta­muk­sel­li­ses­sa, toi­veik­kuut­ta herät­tä­väs­sä ilma­pii­ris­sä, jos­sa ei etsi­tä syyllisiä.
  • Jon­ka on todet­tu herät­tä­vän ideoi­ta hyö­dyl­li­siin, asioi­ta eteen­päin­vie­viin asioi­hin, joi­ta voit­te tehdä!

Ja mikä­li pää­tät­te tul­la uudel­leen, varoi­tan tei­tä: Kysyn “Mikä on paremmin?”

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!