Ratkaisukeskeinen terapia

Rat­kai­su­kes­kei­sen tera­pian kehit­ti­vät Ste­ve de Shazer ja Insoo Kim Berg Ame­ri­kas­sa 1980-luvul­la. He päät­ti­vät perus­taa tera­pian­sa myön­tei­sen kehi­tyk­sen seu­raa­mi­sel­le ja esiin­nos­ta­mi­sel­le. He huo­ma­si­vat, että kes­kit­tyes­sään posi­tii­vi­seen muu­tok­seen, ongel­ma näyt­ti pie­ne­ne­vän. Kaik­ki asiak­kaat hyö­tyi­vät. Samaan lop­pu­tu­lok­seen ovat tul­leet sadat muut, jot­ka ovat kan­nat­ta­neet tätä lähes­ty­mis­ta­paa.

Tera­pias­sa asia­kas visua­li­soi mil­tä tule­vai­suus näyt­tää ilman ongel­maa ja mikä muut­tuu kun asiat para­nee.

Tera­pia nou­dat­taa tiet­ty­jä lai­na­lai­suuk­sia:

  • Älä kor­jaa sitä mikä ei ole rik­ki. Jos asia­kas ei ilmoi­ta jotain asi­aa ongel­mak­si, niin tera­peut­ti­kaan ei tee sii­tä ongel­maa. Tera­peut­ti­nen kes­kus­te­lu kes­kit­tyy sii­hen, min­kä asia­kas sanoo ole­van ongel­mal­lis­ta.
  • Tee enem­män sitä mikä jo toi­mii. Edis­tys­tä tapah­tuu koko ajan ja ihmi­set, jot­ka hakeu­tu­vat tera­pi­aan ovat jo ehkä tie­tä­mät­tään olleet rat­kai­se­mas­sa ongel­maa. Ja kun toi­vot­tu muu­tos on alka­nut, tera­peut­ti aut­taa asia­kas­ta yllä­pi­tä­mään muu­tok­sen ja jat­ka­maan sitä kun­nes asia­kas on tyy­ty­väi­nen tulok­seen.

Rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia on lyhyt­te­ra­pi­aa. Toi­vot­tu tulos on mah­dol­li­nen muu­ta­man käyn­ti­ker­ran avul­la. Tera­pi­aa kui­ten­kin voi­daan jat­kaa niin kau­an kuin asia­kas kat­soo sitä tar­vit­se­van­sa. Tera­pia päät­tyy, kun asia­kas kokee ole­van­sa val­mis.

Rat­kai­su­kes­kei­sen tera­pian kehit­ti­vät Ste­ve de Shazer ja Insoo Kim Berg Ame­ri­kas­sa 1980-luvul­la. He päät­ti­vät perus­taa tera­pian­sa myön­tei­sen kehi­tyk­sen seu­raa­mi­sel­le ja esiin­nos­ta­mi­sel­le. He huo­ma­si­vat, että kes­kit­tyes­sään posi­tii­vi­seen muu­tok­seen, ongel­ma näyt­ti pie­ne­ne­vän. Kaik­ki asiak­kaat hyö­tyi­vät. Samaan lop­pu­tu­lok­seen ovat tul­leet sadat muut, jot­ka ovat kan­nat­ta­neet tätä lähes­ty­mis­ta­paa.

Tera­pias­sa asia­kas visua­li­soi mil­tä tule­vai­suus näyt­tää ilman ongel­maa ja mikä muut­tuu kun asiat para­nee.

Tera­pia nou­dat­taa tiet­ty­jä lai­na­lai­suuk­sia:

  • Älä kor­jaa sitä mikä ei ole rik­ki. Jos asia­kas ei ilmoi­ta jotain asi­aa ongel­mak­si, niin tera­peut­ti­kaan ei tee sii­tä ongel­maa. Tera­peut­ti­nen kes­kus­te­lu kes­kit­tyy sii­hen, min­kä asia­kas sanoo ole­van ongel­mal­lis­ta.
  • Tee enem­män sitä mikä jo toi­mii. Edis­tys­tä tapah­tuu koko ajan ja ihmi­set, jot­ka hakeu­tu­vat tera­pi­aan ovat jo ehkä tie­tä­mät­tään olleet rat­kai­se­mas­sa ongel­maa. Ja kun toi­vot­tu muu­tos on alka­nut, tera­peut­ti aut­taa asia­kas­ta yllä­pi­tä­mään muu­tok­sen ja jat­ka­maan sitä kun­nes asia­kas on tyy­ty­väi­nen tulok­seen.

Rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia on lyhyt­te­ra­pi­aa. Toi­vot­tu tulos on mah­dol­li­nen muu­ta­man käyn­ti­ker­ran avul­la. Tera­pi­aa kui­ten­kin voi­daan jat­kaa niin kau­an kuin asia­kas kat­soo sitä tar­vit­se­van­sa. Tera­pia päät­tyy, kun asia­kas kokee ole­van­sa val­mis.

Tee ajanvaraus

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!