Helena Laine

Helena Laine

Sosi­aa­li­työn­te­ki­jä, psy­ko­te­ra­peut­ti ja reteaming-valmentaja

Olen syn­ty­nyt 1957, äiti, vai­mo, mumma.
Asun maal­la rivi­ta­los­sa mie­he­ni sekä kissamme
Mil­lin kanssa.
Har­ras­tan käve­lyä ja pyö­räi­lyä luonnossa,
mie­tis­ke­lyä sekä löhöi­lyä paljussa.

 

Vas­taa­no­tan Mehi­läi­ses­sä ja vastaamossa

Rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia kuu­luu myös sydämenasioihini.

Olen erit­täin innos­tu­nut ja kii­tol­li­nen, että olen saa­nut pereh­tyä juu­ri tähän tera­pi­aan, jon­ka avul­la voin todel­la aut­taa ihmi­siä löy­tä­mään oman erin­omai­suu­ten­sa ja supersankaruutensa!

Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni sosi­aa­li­työn­te­ki­jä, työs­sä  alkaen vuo­des­ta 1981 sekä vaa­ti­van tason psy­ko­te­ra­peut­ti alkaen vuo­des­ta 2006.

Rat­kai­su­kes­kei­seen tera­pi­aan kou­lu­tuk­sen olen saa­nut Ben Fur­ma­nin lyhyt­te­ra­piains­ti­tuu­tis­sa sekä kan­sain­vä­li­sil­tä kou­lut­ta­jil­ta Elliot Con­nie, Adam Froe­rer, Chis Iveson.

Tavoit­tee­ni on aut­taa sinua löy­tä­mään aidos­ti oma itse­si ja voi­ma­va­ra­si niin, että olet vapaa elä­mään ja rakas­ta­maan ja teke­mään töi­tä kat­soen tule­vai­suu­teen uusin silmin.

Olen läs­nä­ole­va, vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen. Käy­tän kou­lu­tus­ta­ni ja elä­män­ko­ke­mus­ta­ni, intui­tio­ta­ni, empa­tia­ky­kyä­ni, sekä myös luo­vuut­ta­ni yhteis­työs­säm­me mat­kal­la­si kasvuun.

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!