Jokais­ta ihmis­suh­det­ta ja sen tilaa voi­daan pei­la­ta ver­taa­mal­la sitä vuo­den­ai­kaan.

Usein­han pari­suh­teen alkua voi kuva­ta kevääk­si joka vähi­tel­len muut­tuu kesäk­si.

Miten kau­an kesä kes­tää tai muut­tuu syk­syk­si tai tal­vek­si, riip­puu ihmis­ten väli­sis­tä suh­teis­ta.

Vuo­den­ajan vaih­tu­mi­nen voi olla yllät­tä­vää! Tun­nel­mat eivät vält­tä­mät­tä seu­raa toi­si­aan niin kuin vuo­de­na­jat luon­nos­sa, vaan pit­kän tal­ven­kin jäl­keen voi seu­ra­ta yllät­täen vaik­ka kuu­ma kesä.

Pari­suh­teen vuo­de­nai­koi­hin voim­me itse vai­kut­taa sil­lä miten suh­tau­dum­me itseem­me ja kump­pa­niim­me; miten kom­mu­ni­koit­te, miten otat­te toi­sen­ne huo­mioon, miten vie­tät­te aikaan­ne, miten käsit­te­let­te ongel­mia, miten hoi­dat­te talou­den, miten teet­te suun­ni­tel­mia jne..

Mie­ti mis­sä vuo­de­na­jas­sa tei­dän pari­suh­teen­ne on täl­lä het­kel­lä…

Olet­te­ko sii­hen tyy­ty­väi­siä vai haluat­te­ko muu­tos­ta? Mitä voi­sit­te teh­dä jos haluat­te muu­tos­ta? Kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä saa­da onnel­lis­ta pari­suh­det­ta!

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!