Palvelut

Toivottavasti et jätä näkemättä yhtäkään sateenkaarta tai auringonlaskua vain siksi, että kuljet pää kumarassa!

Yksilöterapiassa

Rat­kai­su­kes­kei­ses­sä yksi­lö­te­ra­pias­sa autan sinua luo­maan uut­ta pers­pek­tii­viä elä­män haas­tei­siin ja muu­tok­siin, joi­hin elä­mä heit­te­lee. Autan sinua otta­maan oman tila­si juu­ri sinul­le oikeal­la taval­la tukien sinun tavoit­tei­ta­si ja unel­mia­si.
Sekä muo­dos­ta­maan uuden suh­teen itsee­si, löy­tä­mään sit­key­te­si ja omim­mat voi­ma­va­ra­si.

Pariterapia

Perus­tuu uuden­lai­seen rat­kai­su­kes­kei­sen pari­te­ra­pian mal­liin, jos­sa molem­pien osa­puol­ten Toi­veet huo­mioi­daan.
Tar­koi­tuk­se­na aut­taa pare­ja luo­maan suh­teel­leen ter­ve poh­ja, tukea hei­dän tavoit­tei­taan ja unel­mi­aan sekä virit­tä­mään suh­teen­sa uudel­leen alku­pe­räi­seen soin­tiin­sa.
Rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia on lyhyt­te­ra­pi­aa mikä tar­koit­taa sitä, että sinä pää­tä mil­loin haluat lopet­taa sen: Kun alam­me tun­tea, että enää ei tar­vit­se jat­kaa, toi­vo kuis­kaa kor­vaa­si , että olet jo vah­va.

Tee ajanvaraus

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!