Palvelut

Yksilöterapiassa

Yksi­lö­te­ra­pias­sa kes­ki­ty­tään sii­hen mil­tä elä­mä näyt­tää ilman ongel­maa ja miten oma elä­mä­si hei­jas­taa lähei­sii­si. Yhdes­sä etsim­me voi­ma­va­ra­si ja tai­to­si jon­ka avul­la luom­me kar­tan jon­ka avul­la löy­dät toi­vo­maa­si hyvään tule­vai­suu­teen.
Yksi­lö­te­ra­pian avul­la voit löy­tää tien masen­nuk­ses­ta iloon, saa­da var­muut­ta sosi­aa­li­siin tilan­tei­siin, voit­taa pel­ko­ja ja fobioi­ta, sel­viy­tyä elä­män krii­seis­tä ja trau­maat­ti­sis­ta koke­muk­sis­ta, pääs­tä eroon pak­ko­miel­tei­sis­tä aja­tuk­sis­ta ja tavois­ta sekä pelaa­mi­ses­ta, tupa­koin­nis­ta ja alko­ho­lis­ta.

Voit ottaa mukaan tuki­hen­ki­lön tai lähei­sen hen­ki­lön jos heis­tä on sinul­le apua.

Rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia sovel­tuu kaik­kiin inhi­mil­li­siin ongel­miin.

Pariterapia

Kar­toi­tam­me molem­pien osa­puol­ten toi­veet tule­vai­suu­des­ta ja etsim­me avai­mia onnel­li­seen tule­vai­suu­teen.

Huom! Voit tul­la yhdes­sä tai myös yksin kes­kus­te­le­maan, kun haluat paran­taa suh­det­tan­ne.

Pari­te­ra­pia sovel­tuu pari­suh­teen pie­nem­piin ja suu­rem­piin­kin ongel­ma­ti­lan­tei­siin.

Tee ajanvaraus

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!