Palvelut työyhteisölle

1. Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­sil­le, jot­ka teke­vät asia­kas tai hoi­to­työ­tä.

Uuden­lai­nen työ­noh­jaus­muo­to, jos­sa mah­dol­lis­tuu raken­ta­va kol­le­goi­den kon­sul­toin­ti, posi­tii­vi­sen ja kan­nus­ta­van palaut­teen anta­mi­nen ja saa­mi­nen sekä arvos­ta­va suh­tau­tu­mi­nen työn­te­ki­jän omiin valin­toi­hin.

Tätä työ­noh­jaus­muo­toa käy­te­tään kan­sain­vä­li­sis­sä kol­lee­goi­den väli­sis­sä työ­noh­jausis­tun­nois­sa.

Nii­den on todet­tu ole­van erit­täin antoi­sia ja kan­nus­ta­van ja roh­kai­se­van ammat­ti­lai­sia pyy­tä­mään myös mui­den näkö­kan­taa ja toi­min­ta­mal­lieh­do­tuk­sia kokies­saan ole­van­sa ”jumis­sa” asiak­kaan asiois­sa, tai miet­ties­sään paras­ta toi­min­ta­vaih­toeh­toa tai vain halu­tes­saan vah­vis­tus­ta jo teke­mään­sä suun­ni­tel­maan.

2. Työilmapiirin kehittäminen

a) Kehit­tä­mis­tar­pei­den esiin­tuo­mi­nen

Työs­ken­te­ly alkaa työyh­tei­sön rat­kai­su­kes­kei­sel­lä työs­ken­te­lyl­lä ryh­mä­kes­kus­te­lu­na, jos­sa kar­toi­te­taan mil­lais­ta muu­tos­ta työ-yhtei­sös­sä halu­taan työ­viih­ty­vyy­teen ja työ­hy­vin­voin­tiin. Jokai­sen mie­li­pi­de kuul­laan ja huo­mioi­daan.

Kar­toi­tuk­sen ja visioin­nin jäl­keen työyh­tei­sö poh­tii yhdes­sä työ­noh­jaa­jan joh­dol­la kei­no­ja joil­la voi­tai­siin saa­vut­taa toi­vo­tut asiat.

Mikä­li kehit­tä­mi­nen vaa­tii rat­kai­su­kes­kei­ses­sä tera­pias­sa hyväk­si koet­tu­ja käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja, työ­noh­jaa­ja pereh­dyt­tää osal­lis­tu­jat nii­hin.

b) Rat­kai­su­kes­kei­set työ­hy­vin­voin­tia edis­tä­vät toi­min­ta­mal­lit- luen­to

Luen­nol­la käsi­tel­lään louk­kaan­tu­mi­siin, kri­tiik­kiin ja ongel­miin liit­ty­vää toi­min­ta­mal­lia, jol­la konflik­te­ja este­tään ja väl­te­tään.

Puhu­taan myös kan­nus­tuk­ses­ta ja edis­tyk­sen huo­mioi­mi­ses­ta sekä jokai­sen työn­te­ki­jän itse­tun­non ja itse­luot­ta­muk­sen kohot­ta­mi­ses­ta, miten se teh­dään.

Luen­non kes­to noin 1 tun­ti.

Kysy lisää palveluista työyhteisölle

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!