Asia­kas kir­joit­ti 10.2.2020

Olen käy­nyt Hele­na Lai­neen anta­mas­sa tera­pias­sa ja koin sii­tä ole­van suur­ta hyö­tyä.

Elin elä­mäs­sä­ni var­sin synk­kää aikaa ja tun­sin ettei kukaan kuun­te­le hätää­ni.

Tavat­tua­ni Hele­nan, hän oli yksi niis­tä har­vois­ta ihmi­sis­tä jot­ka pysäh­tyi­vät kysy­mään että mikä minul­la on hätä­nä, eikä vain toden­nut että kerää itse­si ja jat­ka eteen­päin.

Se, että puhee­ni otet­tiin vaka­vas­ti , eikä mur­hei­ta­ni vähä­tel­ty sai minut tun­te­maan itse­ni arvok­kaak­si ihmi­se­nä, eikä minun tar­vin­nut esit­tää ilois­ta ja urhe­aa .

Hele­na kuun­te­li minua aidos­ti ja aut­toi minua sel­vit­tä­mään masen­nuk­se­ni juu­ri­syi­tä ja etsi­mään rat­kai­su­ja nii­hin.

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!