Masen­nuk­ses­ta iloon!

Masen­nus on nimi­ke monen­lai­sil­le asioil­le ihmi­sen elä­mäs­sä. Oikeas­taan on ole­mas­sa niin mon­ta eri­lais­ta masen­nus­ta kuin on yksi­löä joka kokee tun­te­van­sa masen­nus­ta.

Kui­ten­kin sitä ylei­ses­ti hoi­de­taan joil­lain tie­tyil­lä masen­nus­lääk­keil­lä puut­tu­mat­ta ongel­miin, joi­ta koe­taan ole­van.

Masen­nus­lää­ke ei yksin rii­tä. Eikä suin­kaan ole tar­koi­tus että sitä syö­täi­siin lop­pue­lä­män.

Diag­noo­si ei tar­koi­ta että oli­sit täs­tä edes aina masen­tu­nut!

Hyvä tera­pia masen­nuk­ses­ta eroon pää­se­mi­seen on rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia, kos­ka ensin­nä­kin se ei ole kal­lis­ta, sil­lä opti­maa­li­nen tera­pia­ti­heys on kah­den vii­kon välia­join.

Kun tera­pia­käyn­tien väliin jää riit­tä­väs­ti aikaa , niin muu­tok­sia ehtii jo tapah­tua.

Kelan kun­tou­tus­te­ra­pia on se kei­no min­kä avul­la edul­li­nen tera­pia­muo­to mah­dol­lis­tuu!

Sii­hen voi hakeu­tua aloit­ta­mal­la käyn­nil­lä ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri­si luo­na tai psy­kiat­rin luo­na, joil­ta saat ohjeis­tus­ta eteen­päin.