Koulutuspohja

Olen kotoi­sin  Poh­jan­maal­ta ja tän­ne pala­sin  myös  opis­kel­tua­ni Ruot­sis­sa Uuma­jan yli­opis­tos­sa psy­ko­lo­gi­aa ja sosio­lo­gi­aa. Työs­ken­nel­tyä­ni 80-luvul­ta läh­tien sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­nä, minul­le herä­si tun­ne, että haluan aut­taa ja kuun­nel­la ihmi­siä ja aut­taa hei­tä hei­dän hyvin­voin­nis­saan vie­lä syvem­min kuin sosi­aa­li-työs­sä oli mah­dol­li­suus.

Kuul­les­sa­ni Ben Fur­ma­nin luen­non rat­kai­su­kes­kei­ses­tä tera­pias­ta 90-luvun puo­li­vä­lis­sä, olin täy­sin innos­tu­nut ja halu­kas tutus­tu­maan rat­kai­su­kes­kei­syy­teen sen toi­veik­kuu­teen ja voi­ma­va­roi­hin kes­kit­ty­vän luon­teen­sa vuok­si. 2003–2006 sit­ten opis­ke­lin­kin psy­ko­te­ra­peu­tik­si Lyhyt­te­ra­pia-ins­ti­tuu­tis­sa Hel­sin­gis­sä, opet­ta­ji­na Ben Fur­man ja Tapa­ni Aho­la. 2008 aloi­tin toi­mi­ni­mel­lä työs­ken­te­lyn Mehi­läi­ses­sä. Syk­syl­lä 2017 olen päi­vit­tä­nyt tie­to­ni ulko­mai­sin kou­lut­ta­jin, Bill O‘Hanlon, Elliot Con­nie, Chris Ive­son, Adam Froe­rer, Evan Geor­ge. Työs­ken­te­len nyt siis uusim­pien kan­sain­vä­lis­ten opet­ta­jien opas­tuk­sel­la ja kuu­lun myös suo­jat­tuun rat­kai­su­kes­kei­seen face­book-ryh­mään ja yli­opis­toon, jos­sa päi­vi­tän tai­to­ja­ni jat­ku­vas­ti. Olen saa­nut kuul­la ole­va­ni läm­min, empaat­ti­nen, luo­va, kan­nus­ta­va. Minul­la on myös Kelan kun­tou­tus­te­ra­pia­pä­te­vyys sekä kuun­te­le­mi­sen tai­to.

Tee ajanvaraus

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!