Vi alla har våra problem;
‑kans­ke vi är oro­li­ga för någon­ting, för våra barns skull, för vår häl­sa, fram­ti­den osv
‑några av oss är räd­da för mör­kret och spö­ken
‑som­li­ga är räd­da för socia­la situa­tio­ner
‑vi kan kän­na oss vara depri­me­ra­de
Osv

Vi har våra problem, men ingen pres­te­rar sina problem hela tiden!
Ett ska­pan­de och nyt­tig och rolig sätt att se på proble­men är att tän­ka dem som ett utomståen­de figur , som har sitt eget form och färg och röst och moti­ve­rin­gar att kom­ma och framt­rä­da i ditt liv.

Gör så här:
Om du tyc­ker att någon­ting bes­vä­rar dig för myc­ket, tänk det som ett levan­de ska­pel­se.
Rita bil­den av Oro, Räds­la, Depres­sion osv.
Föres­täll dig hur de skul­le se ut, vil­ken färg, röst.
Så dis­ku­te­ra med ditt ska­pel­se, frå­ga dens moti­ve­rin­gar, gör ett kont­rakt med den, osv

Det kan också vara nyt­tigt att ge ska­pel­sen ett namn som du själv tyc­ker skul­le pas­sa bra.
Då har du all­tid lät­tA­re att tala och tän­ka på saken.

Det här ska­pan­de sät­tet ger dig möj­lig­het att ta avstånd från de problem som kans­ke tidi­ga­re haft stor makt över dig!
Men All­tid om du kän­ner att de är för svårt att kla­ra dig ensam, kom till tera­pin!
För det vik­ti­gas­te och vär­de­ful­las­te saken är ditt eget välmåen­de!

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!