Kun ongel­mat ja krii­sit val­taa­vat mie­le­si, on vai­kea näh­dä mitään posi­tii­vis­ta kos­kaan tapah­tu­neen­kaan, etkä ehkä usko edes että mitään hyvää voi­si tapah­tua. Niin käy kun ongel­mat sumen­ta­vat näkö­alan. Sil­loin on help­po uskoa, ettei itsel­lä­si oli­si avai­mia rat­kai­suun, vaan että joku ulko­puo­li­nen, vaik­ka tera­peut­ti tie­tää kei­not ja rat­kai­sut ja neu­voo mitä sinun pitää teh­dä. Tämä on se tari­na joka ehkä vain on näky­vis­sä sil­lä het­kel­lä.

Minä uskon sii­hen että jokai­sel­la on myös ona menes­tys­ta­ri­nan­sa, se toi­nen tari­na, joka kät­kee sinun omat voi­ma­va­ra­si ja avai­me­si toi­vo­maa­si tule­vai­suu­teen.

Kun tulet kes­kus­te­le­maan kans­sa­ni, tie­dän, että sinul­la­kin on omat super­voi­ma­si. Huo­li­mat­ta sen het­ki­ses­tä mur­hees­ta­si ja huo­les­ta­si, mei­dän yhtei­nen teh­tä­väm­me on löy­tää se toi­nen tari­na. Kun vähi­tel­len löy­däm­me sen, alkaa mat­ka­si askel aske­leel­ta koh­ti sinun voi­maan­tu­mis­ta­si.

Sen toi­sen parem­man tari­nan sel­key­tyes­sä, saat uut­ta näkö­alaa ja sel­keyt­tä elä­mää­si.

Etkö sinä­kin halua löy­tää oman super­ta­ri­na­si!?

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!