Tär­keä vies­ti hei­nä­kuul­le on, että meil­lä jokai­sel­la on jos­kus huo­lia, pel­ko­ja, ahdis­tus­ta, masen­nus­ta jne mut­ta emme toteu­ta sitä koko ajan!
Eli vaik­ka meis­tä saat­taa sil­tä tun­tua, niin emme ole koko aikaa ahdis­tu­nei­ta, pelok­kai­ta, masen­tu­nei­ta, vaan aina on ole­mas­sa joku, vaik­ka pie­ni­kin het­ki ilman nii­tä.
Haluan antaa sinul­le luo­van työ­ka­lun, jol­la voit saa­da otet­ta ja etäi­syyt­tä sinua mah­dol­li­ses­ti vai­vaa­vaan ongel­maan!
Tätä työ­ka­lua kut­su­taan ulkois­ta­mi­sek­si:
‑jos olet huo­les­tu­nut jois­tain asiois­ta, voi­daan aja­tel­la että Huo­li häi­rit­see sinua
‑jos olet ala­vi­rei­nen, voi­daan aja­tel­la että Masen­nus häi­rit­see sinua
‑jos pel­käät jotain, voi­daan aja­tel­la että Pel­ko häi­rit­see sinua
‑jos tun­net ole­va­si ahdis­tu­nut, Ahdis­tus vai­vaa sinua.
Näin aja­tel­len voit aja­tel­la luo­vas­ti ongel­ma­si ole­van eril­li­nen hah­mo, jol­la on oma ulko­muo­to, väri, ääni ja oma tar­koi­tus­pe­rän­sä, olla kim­pas­sa kans­sa­si, hyvä tai huo­no tar­koi­tus
jne.

Elik­kä tee näin:
Piir­rä kuva ongel­mas­ta­si, min­kä muo­toi­nen, väri­nen se on, mil­lai­nen ääni sil­lä on,
Kes­kus­te­le sen kans­sa. Kysy mitä se halu­aa sanoa, mikä sen moti­vaa­tio on; mik­si se on tul­lut elä­mää­si.

Kokei­le miten tämä har­joi­tus aut­taa sinua!
Voit myös antaa nimen hah­mol­le­si!
Sil­loin myös sen ajat­te­le­mi­nen ja sii­tä puhu­mi­nen hel­pot­tuu.

Voit myös ripus­taa kuvan jon­ne­kin näky­vil­le­si , esim vaa­te­kaa­pin oveen makuu­huo­nees­sa jos haluat kesyt­tää pel­ko­si!

Tätä tek­niik­kaa voi käyt­tää myös esim halut­taes­sa etäi­syyt­tä lii­al­li­seen alko­ho­lin­käyt­töön, pelaa­mi­seen, ym asioi­hin jois­ta halu­aa eroon.

Mikä­li kui­ten­kin tun­tuu että sinul­la on jokin asia joka vai­vaa sinua ja tun­tuu ettet pys­ty yksin sii­tä sel­viy­ty­mään, niin haluan sanoa ettei tera­pi­aan hakeu­tu­mi­nen kos­kaan ole lii­an myö­häis­tä, ja se on aina kan­nat­ta­vaa!!

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!