Älä anna ahdis­tuk­sen ahdis­taa sinua nurk­kaan!

En oikeas­taan tie­dä mon­ta­kaan ihmis­tä jol­la ei oli­si ollut jon­kin­lais­ta ahdis­tus­ta elä­män­sä aika­na.
Ahdis­tuk­sen mää­rä ja koh­de vaih­te­lee yksi­löl­li­ses­ti, ja niis­tä monil­le voi saa­da myös diag­noo­sin mut­ta niis­tä voi halu­tes­saan myös pääs­tä eroon.
Tois­tai­sek­si kukaan ei ole sano­nut naut­ti­van­sa ahdis­tuk­sen seu­ras­ta.
Toi­nen ahdis­tuu arki­päi­vän vel­vol­li­suuk­sis­ta, kii­rees­tä ja töis­tä, toi­nen pel­kää sai­rauk­sia, yksi esiin­ty­mis­tä, kah­vin­juon­tia seu­ras­sa, punas­tu­mis­ta jne,
Mut­ta myös ahdis­tus sinän­sä pelot­taa usein. Var­sin­kin jos se yltyy paniik­kiin asti,
Ja oireet ovat pelot­ta­vat.
Nämä kaik­ki inva­li­di­soi hel­pos­ti saat­taen aiheut­taa eris­täy­ty­mis­tä, sosi­aa­lis­ten tilan­tei­den vält­te­lyä ja ahdis­ta­via tun­te­muk­sia sinän­sä.

Monis­sa oppais­sa neu­vo­taan miten vähen­tää ahdis­tus­ta;
Nuk­kua riit­tä­väs­ti, liik­kua, syö­dä hyvin, ope­tel­la ren­tou­tu­mis­ta ja ole­mis­ta läs­nä het­kes­sä jne.
Ehkä myös omien aja­tus­mal­lien remont­ti voi aut­taa!
Ahdis­ta­viin tilan­tei­siin voi myös vähi­tel­len totu­tel­la,
Tuki­hen­ki­lö on aina hyvä olla ole­mas­sa ja yleen­sä­kin ongel­man myön­tä­mi­nen voi jo hel­pot­taa kun asi­aa ei tar­vit­se yrit­tää pii­lo­tel­la.
Usein tie­ten­kin oma ahdis­tus koe­taan häpeäl­li­se­nä eikä sitä halu­ta
Lääk­kei­tä­kin moni kokei­lee, mut­ta nekään eivät pois­ta ongel­maa!

Mut­ta ei hätää:
Vie­lä on rat­kai­su­kes­kei­nen psy­ko­te­ra­pia, jota teen!
Myös ahdis­tuk­sen hoi­toon tämä tera­pia­muo­to sovel­tuu todel­la hyvin!
Tera­pia voi aut­taa jo muu­ta­man ker­ran aika­na TAI voit hakeu­tua Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian kaut­ta pidem­pään tera­pia­suh­tee­seen kans­sa­ni.
Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­sa yleen­sä tapaam­me asiak­kaan kans­sa parin vii­kon välein, jol­loin toi­vot­tua muu­tos­ta ehtii alkaa tapah­tua.

Kelan kun­tou­tuk­seen voi hakeu­tua esim hakeu­tu­mal­la ensin ter­veys­kes­kus­lää­kä­reil­le, joka ohjaa sinua eteen­päin ja voi teh­dä lähet­teen psy­kiat­ril­le.

Ei kan­na­ta antaa ahdis­tuk­sen rajoit­taa elä­mää enää!

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!