Ongel­mat ovat erit­täin tai­ta­via vakuut­ta­maan meil­le ole­van­sa täy­del­li­siä,

Ja niin myös usein meil­le diag­noo­sein ker­ro­taan!

Siis Mitä?

Meil­le vakuu­te­taan joka tahol­ta että kun sinul­la nyt on tämä ongel­ma, eli kun olet ahdis­tu­nut, masen­tu­nut, aloi­te­ky­vy­tön jne niin olet sitä Aina, täy­si­päi­väi­ses­ti, sil­lä aina­kin ongel­ma jos joku on täy­del­li­nen

Kuka voi­si­kaan olla sii­nä tun­te­mat­ta itse­ään hei­kok­si ja voi­mat­to­mak­si ongel­man edes­sä?

Mik­si juu­ri tämä ongel­ma tuli juu­ri minul­le?

Epä­toi­voiss­sam­me haluam­me kysyä että Mik­si?

Ongel­ma ehkä hyker­te­lee käsi­ään kun sai taas yhden yksi­lön kier­re­tyk­si sor­men­sa ympä­ril­le!

Rat­kai­su­kes­kei­se­nä tera­peut­ti­na taas uskon, ettei mikään ongel­ma ole täy­del­li­nen!

Se ei pys­ty hal­lit­se­maan sinua ellet anna sen teh­dä sitä!

Rat­kai­su­kes­kei­ses­sä tera­pias­sa­ni etsim­me het­kiä elä­mäs­sä­si jol­loin ongel­ma ei ole­kaan ollut täy­del­li­nen.

Ja kun löy­däm­me ongel­man ‘hei­kot koh­dat’ kiin­ni­täm­me nii­hin huo­mion..

Aina rat­kai­sut löy­ty­vät asiak­kaan omas­ta elä­mäs­tä!

Minä en tar­joi­le yleis­pä­te­viä ohjei­ta!

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!