Palaan nyt elo­kuun pian koit­taes­sa oman elä­mä­ni hei­nä­kuun kos­ket­ta­viin ja mer­ki­tyk­sel­li­siin tapah­tu­miin, jot­ka todel­la ovat herä­tel­leet minua sii­hen miten tär­ke­ää on koros­taa ja iloi­ta ja huo­mioi­da elä­män hyviä asioi­ta sil­loin kun ne ovat ole­mas­sa.

Poi­ka­ni häis­sä vii­me vii­kon­lop­pu­na hänen best­ma­nin­sa puhui sii­tä miten ihmi­set meil­le hel­pos­ti muut­tu­vat itses­tään­sel­vyyk­sik­si;

Häis­sä rak­kaus koros­tuu, mut­ta ajan mit­taan usein kui­ten­kaan emme muis­ta iloi­ta hyvis­tä het­kis­tä vaan ne muut­tu­vat itses­tään­sel­vyyk­sik­si.

Rak­kaan ihmi­sen sai­ras­tut­tua vii­me vii­kol­la itses­tään­sel­vyys kato­si tuo­den tilal­le pelon mene­tyk­ses­tä. Onnek­si kui­ten­kin tilan­ne kään­tyi par­hain päin. Aina­kin täl­lä ker­taa!

Tapah­tu­mien myö­tä ymmär­sin taas uudel­leen miten tär­keä tämä hen­ki­lö on ja miten tär­ke­ää se hänel­le on osoit­taa!

Jos­kus vaan tun­tuu että arjen haas­teet vie roman­tii­kan ja toi­nen lähin­nä ärsyt­tää

Sik­si kii­tol­li­suud ole­mas­sao­le­vis­ta asiois­ta on todel­la tär­ke­ää! Mitä alkaan­kaan elä­mäs­sä­ni huo­maa­maan jos olen huo­me­naa­mul­la paras ver­sio itses­tä­ni, olen läs­nä ja huo­maan lähei­se­ni!

Huo­mat­ta­vas­ti muka­vam­pi pari­suh­teen uudel­leen sytyt­tä­mis­kei­no on rat­kai­su­kes­kei­nen pari­suh­de­te­ra­pia jota  haluai­sin tei­dän kaik­kien tule­van kokei­le­maan;

joko sil­loin kun pari­suh­de kai­paa vain elvy­tys­tä tai on pahas­ti sam­mu­mas­sa syys­tä tai toi­ses­ta. Tämä tera­pia todel­la koros­taa tei­dän rak­kaut­tan­ne ja antaa mah­dol­li­suu­den tule­vai­suu­teen!

 

 

 

 

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!