Jokai­sen ihmi­sen elä­mäs­sä on jos­kus trau­maat­ti­sia tapah­tu­mia, krii­se­jä, joi­den yli pää­se­mi­nen tun­tuu vai­keal­ta!

Jos­kus ala­vi­rei­syys val­taa mie­lem­me, emme­kä näe ulos­pää­syä.

Joa­kus ahdis­tus ja sosi­aa­lis­ten tilan­tei­den pel­ko rajoit­taa elä­määm­me.

Jos­kus tun­nem­me itsem­me riit­tä­mät­tö­mik­si, usein puhu­taan huo­nos­ta itse­tun­nos­ta. Ym ym.

Asiak­kaa­ni usein kysy­vät minul­ta huo­les­tu­nee­na omis­ta vai­keuk­sis­taan, ovat­ko he mie­les­tä­ni psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta.

Tämä pel­ko, arva­tek­se­ni, on usein myös syy, mik­si näis­tä vai­vois­ta ei uskal­le­ta eikä halu­ta puhua.

Nämä kaik­ki kui­ten­kin ovat asioi­ta, joi­den kans­sa kuka tahan­sa voi jou­tua ‘pai­ni­maan’. Ihan taval­li­sia ongel­mia!

Sik­si roh­kai­sen tei­tä!

Tul­kaa ihmees­sä rat­kai­su­kes­kei­seen tera­pi­aa­ni, joka toi­mii, jos­sa autan sinua löy­tä­mään omia voi­ma­va­ro­ja­si!

Usko tai älä, sinul­la itsel­lä­si on tie­dos­sa­si omat, juu­ri sinul­le sopi­vat voi­ma­va­rat ja hil­jai­nen tie­to siitå, miten voit elää oman näköis­tä­si elä­mää!

Autan sinua löy­tä­mään ne yhteis­työs­sä kans­sa­si.

Elä­mää jota haluat elää!

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!