Blogi

AJATUKSET MUOVAAVAT TUNTEITA, OTA NE KIINNI!

Tie­sit­kö että jokai­sel­la on 25.000–50.000 aja­tus­ta päi­väs­sä. Vai­kut­ta­vaa, eikö vaan? Mitä sit­ten tapah­tuu­kaan, jos suu­ri osa aja­tuk­sis­ta on nega­tii­vi­sia? Vai­kut­taa var­mas­ti psyy­keen ja elä­män­laa­tuun! Masen­nuk­sen ääni on tai­pu­vai­nen puhu­maan nega­tii­vi­sin lausein. Sik­si…

lue lisää

Elä elämää jota haluat elää!

Jokai­sen ihmi­sen elä­mäs­sä on jos­kus trau­maat­ti­sia tapah­tu­mia, krii­se­jä, joi­den yli pää­se­mi­nen tun­tuu vai­keal­ta! Jos­kus ala­vi­rei­syys val­taa mie­lem­me, emme­kä näe ulos­pää­syä. Joa­kus ahdis­tus ja sosi­aa­lis­ten tilan­tei­den pel­ko rajoit­taa elä­määm­me. Jos­kus tun­nem­me itsem­me…

lue lisää

Epätäydellinen ongelma?

Ongel­mat ovat erit­täin tai­ta­via vakuut­ta­maan meil­le ole­van­sa täy­del­li­siä, Ja niin myös usein meil­le diag­noo­sein ker­ro­taan! Siis Mitä? Meil­le vakuu­te­taan joka tahol­ta että kun sinul­la nyt on tämä ongel­ma, eli kun olet ahdis­tu­nut, masen­tu­nut, aloi­te­ky­vy­tön jne niin olet…

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!