Blogi

Eroon ahdistuksen kahleista!

Älä anna ahdis­tuk­sen ahdis­taa sinua nurk­kaan! En oikeas­taan tie­dä mon­ta­kaan ihmis­tä jol­la ei oli­si ollut jon­kin­lais­ta ahdis­tus­ta elä­män­sä aika­na. Ahdis­tuk­sen mää­rä ja koh­de vaih­te­lee yksi­löl­li­ses­ti, ja niis­tä monil­le voi saa­da myös diag­noo­sin mut­ta niis­tä voi…

lue lisää

Epätäydellinen ongelma?

Ongel­mat ovat erit­täin tai­ta­via vakuut­ta­maan meil­le ole­van­sa täy­del­li­siä, Ja niin myös usein meil­le diag­noo­sein ker­ro­taan! Siis Mitä? Meil­le vakuu­te­taan joka tahol­ta että kun sinul­la nyt on tämä ongel­ma, eli kun olet ahdis­tu­nut, masen­tu­nut, aloi­te­ky­vy­tön jne niin olet…

lue lisää

Uudet Asiakkaat Tervetuloa

Olen iloi­nen voi­des­sa­ni toi­vot­taa uudet asiak­kaat ter­ve­tul­lek­si Pari­te­ra­pi­aan! Tämä rat­kai­su­kes­kei­nen meto­di aut­taa sytyt­tä­mään ja vah­vis­ta­maan uudel­leen pari­suh­tern luo­den samal­la joka hel­pot­taa kom­mu­ni­kaa­tio­ta sekä ongel­man­rat­kai­sua. Tänä voi olla oikea meto­di…

lue lisää

Uutta tietoa ja taitoa

Olen aloit­te­mas­sa uut­ta kou­lu­tus­ta Pari­suh­de­te­ra­pi­aan! Elik­kä minä itse haluan tul­la entis­tä parem­mak­si pari­suh­de­te­ra­peu­tik­si! Mik­si­kö? Kos­ka haluan tul­la niin hyväk­si että jokai­nen pari halu­aa väl­tä­mät­tä pääs­tä puheil­le­ni ja on val­mis jopa jonot­ta­maan vuo­ro­aan! Ja…

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!