Ratkaisukeskeistä terapiaa Vaasassa

ELÄ PAREMPAA ELÄMÄÄ
ELÄMÄÄ JOTA HALUAT ELÄÄ!


Tule keskustelemaan! Haluan kuulla sinusta!

ÄLÄ JÄÄ YKSIN, HAE ROHKEASTI APUA!


Haluat var­maan hyvän elä­män, jos­sa voit elää roh­keas­ti ja toi­veit­te­si mukai­ses­ti. Ehkä kui­ten­kin usein huo­maat ole­va­si ikään kuin jumis­sa ja tois­ta­va­sI samo­ja vir­hei­tä uudel­leen ja uudelleen.

Haluat­ko rik­koa van­hat toi­mi­mat­to­mat tot­tu­muk­set ja luo­da uusia tapo­ja, jot­ka aut­ta­vat sinua luo­maan rik­kaan ja nau­tit­ta­van elämän?

Huo­li­mat­ta mitä aiem­min on tapah­tu­nut, voit todel­la­kin teh­dä niin! Tera­pias­sa rää­tä­löim­me juu­ri sinul­le yksi­löl­li­sen pro­ses­sin, jol­loin löy­dät oman ääne­si ja vii­sau­te­si ja rat­kot ongel­ma­si ja alat voi­da parem­min. Tämä tapah­tuu tur­val­li­ses­sa, jous­ta­vas­sa yhteis­työs­sä kanssani.

Rää­tä­löim­me tera­pian juu­ri sinun tar­pei­sii­si, joka aut­taa juu­ri sinun hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa kasvussasi.

Rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia­ni avul­la voit saa­da iloa ja keveyt­tä elämään!

TERAPIA voi olla LYHYT- tai PITKÄKESTOISTA , juu­ri sen pituis­ta kuin sinä itse kat­sot tarvitsevasi.

AHDISTUS ja STRESSI

Kun olet ahdis­tu­nut, olet huo­les­tu­nut mitä tapah­tuu nykyi­syy­des­sä tai tulevaisuudessa.Stressi on fyy­si­nen tai tun­teen­omai­nen reak­tio, jota tun­net vaa­ti­vas­sa tilanteessa.

Kysy itsel­tä­si seu­raa­vat kysy­myk­set näh­däk­se­si onko sinul­la lii­an pal­jon ahdis­tus­ta, pel­koa tai stressiä:

Huo­li­mat­ta mitä aiem­min on tapah­tu­nut, voit todel­la­kin teh­dä niin! Tera­pias­sa rää­tä­löim­me juu­ri sinul­le yksi­löl­li­sen pro­ses­sin, jol­loin löy­dät oman ääne­si ja vii­sau­te­si ja rat­kot ongel­ma­si ja alat voi­da parem­min. Tämä tapah­tuu tur­val­li­ses­sa, jous­ta­vas­sa yhteis­työs­sä kanssani.

 • tulet­ko jois­sain tilan­teis­sa auto­maat­ti­ses­ti ahdistuneeksi,?
 • pel­käät­kö, että sanot tai teet vää­rin sosi­aa­li­sis­sa tilanteissa?
 • tun­tuu­ko sinus­ta, että ihmi­set tui­jot­ta­vat sinua ja teke­mi­siä­si ja ulkonäköäsi?
 • tun­tu­vat­ko teke­mät­tö­mät työt ylivoimaiselta?
 • tun­tuu­ko elä­mä­si vaa­ro­jen, huo­len ja kata­stro­fien pel­kää­mi­sel­tä ja kontrolloimiselta?
 • hait­taa­vat­ko nämä tun­teet ja aja­tuk­set työ­tä­si tai muu­ta elä­mää­si tai ihmissuhteitasi?

Jos joku näis­tä on läs­nä myös sinun elä­mää­si, koet ehkä lii­kaa ahdis­tus­ta tai pel­koa tai stres­siä! Jos ne vähen­tyi­si­vät, voi­si elä­mä­si parantua!Monet ihmi­set tun­te­vat nyky­ään pel­koa, huol­ta, stres­siä ja ahdis­tus­ta!
Et todel­la­kaan ole ainoa. Tera­pian avul­la sinul­la kui­ten­kin on mah­dol­li­suus voi­da ja elää paremmin!

TRAUMAT

Olet­ko koke­nut trauman!

Trau­man koke­mus voi jät­tää tun­teen, että olet pelois­sa­si, avu­ton, vihai­nen, petet­ty, voit tun­tea häpe­ää tai syyl­li­syyt­tä tai surua tai epä­va­kau­den tun­net­ta. Voim­me yhdes­sä löy­tää voi­ma­va­rak­si ja huo­maat ole­va­si sel­viy­ty­jä etkä uhri. Tun­nis­tam­me ja vah­vis­tam­me jo ole­mas­sa ole­vat voi­ma­si. Pää­mää­rä­nä on saa­da sinut toi­mi­maan oma­na itse­nä­si niin pian kuin mahdollista!

Huom! TRAUMASTA yli­pää­se­mi­nen ei vaa­di sen elä­mis­tä uudel­leen ja uudelleen!

 

MASENNUS

 • Tun­net­ko syvää surua, joka ei lopu?
 • Eikö mikään enää kiin­nos­ta sinua?
 • Itket­kö usein?
 • Tun­net­ko häpe­ää, syyl­li­syyt­tä, toi­vot­to­muut­ta, vihaa, avut­to­muut­ta, vai­keut­ta keskittyä?
 • Olet­ko menet­tä­nyt ruo­ka­ha­lua, tai syöt­kö liikaa?
 • Onko sinun vai­kei­ta teh­dä päätöksiä?
 • Onko sinun vai­kea teh­dä mitään? Pyy­tää apua?

Jos joku näis­tä kuvaa sinua, voit kär­siä masen­nuk­ses­ta. Jos se on jat­ku­nut pit­kään, sitä voi olla jopa vai­kea tun­nis­taa! Masen­nus on ylei­sem­pää kuin luu­let­kaan. On nor­maa­lia olla jos­kus surul­li­nen, mut­ta ei koko aikaa!

Jos olet kär­si­nyt masen­nuk­ses­ta yli 2 kuu­kaut­ta ja se on hai­tan­nut kykyä­si toi­mia, on AIKA HAKEA APUA!

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!