Olet tervetullut tutustumaan sivuihini ja tilaamaan aikaa vastaanotolleni Mehiläiseen Vaasassa.

Olen eri­kois­tu­nut rat­kai­su­kes­kei­seen psy­ko­te­ra­pi­aan, jota myös kut­su­taan rat­kai­su­kes­kei­sek­si lyhyt­te­ra­piak­si.

TEE VUODESTA 2019 PARAS VUOSI IKINÄ

Kerää tal­teen vuo­den 2018 ONNISTUMISET
Nii­tä on pie­net­kin asiat, joi­ta et vain ehkä ole tul­lut aja­tel­leek­si!
Lis­taa asiat, joi­ta olet teh­nyt ja joi­ta on tapah­tu­nut v 2018 ja jois­ta olet tyy­ty­väi­nen ja ylpeä!
Vähin­tään 20 asi­aa!

Mie­ti sit­ten, mikä on mah­dol­lis­ta­nut nämä asiat!
Voi­ma­va­ro­ja­si, asen­tei­ta­si, luon­teen­piir­tei­tä­si
Vähin­tään 10 kpl

Visioi, mitä tulet huo­maa­maan v 2019, jos ja kun nämä 10 piir­ret­tä tulee voi­mis­tu­maan enti­ses­tään!
Vähin­tään 50 asi­aa.

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!

Uutta toimintaa

PALVELUT TYÖYHTEISÖILLE

Rat­kai­su­kes­kei­nen työ­noh­jaus ja työil­ma­pii­rin kehit­tä­mi­nen

Tun­net­ko itse­si yksi­näi­sek­si, olet­ko stres­saan­tu­nut?
Ehkä tun­net ole­va­si masen­tu­nut tai ahdis­tu­nut tai molem­pia?
Olet­te­ko eroa­mas­sa?
Haluat­te­ko löy­tää toi­sen­ne uudel­leen? Puut­tuu­ko lähei­syys­suh­tees­tan­ne?
Onko sinul­la vai­keuk­sia ystä­vien tai per­heen kans­sa?
Ehkä olet jo yrit­tä­nyt paran­taa omaa elä­mää­si tai pari­suh­det­ta­si, mut­ta et vie­lä ole löy­tä­nyt oike­aa tapaa sii­hen.

Jos teet samaa asi­aa uudel­leen ja uudel­leen, saat ehkä aina saman tulok­sen. Voin aut­taa näis­sä ja mones­sa muus­sa asias­sa!

Var­mas­ti sinul­la jo onkin sel­viy­ty­mis­kei­no­ja itsel­lä­si. Autan sinua löy­tä­mään ne ja ehkä voit oppia myös uusia kei­no­ja paran­taa elä­mää­si tai pari­suh­det­ta­si. Aina on mah­dol­lis­ta löy­tää ilo ja onnel­li­suus takai­sin! Iloit­sen itse­kin näh­des­sä­ni asiak­kait­te­ni kul­ke­van koh­ti toi­vo­maan­sa tulos­ta elä­mäs­sä. Otan vas­taan nuo­ria, aikui­sia ja senio­rei­ta!

Rat­kai­su­kes­kei­nen tera­pia on hyvin maan­lä­heis­tä ja ja rää­tä­löi­dään jokai­sel­le yksi­löl­le ja paril­le erik­seen. Jos tun­tuu, että et ole tul­lut kuul­luk­si-voin aut­taa!

Sinun tar­vit­see vain vara­ta aika minul­le- kar­toi­tam­me toi­vee­si ja aloi­tam­me.

Mikäli haluat sopia 15 minuutin konsultaatioajan jos haluat tietää enemmän työtavastani, lähetä tekstiviesti tai sähköposti sinulle sopivasta puhelinajasta

Helena Laine

Sosi­aa­li­työn­te­ki­jä, psy­ko­te­ra­peut­ti ja retea­ming-val­men­ta­ja

Ota yhteyttä

Säh­kö­pos­ti: Lainehelena@yahoo.com
Puhe­lin: 040 505 8005

Ajanvaraus

Puhe­lin­ajan­va­raus suo­mek­si: 01041400
På svens­ka: 0104140100

Osoite

Mehi­läi­nen, Vaa­sa , 2. ker­ros
Raas­tu­van­ka­tu 13, 65100 Vaa­sa

Yritys

Psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lut Hele­na Lai­ne
Y-tun­nus: 2008268–0

Ota yhteyttä

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!